Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden, waaronder tevens begrepen toekomstige rechtsbetrekkingen, verricht door Squalan Natural Health zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Afwijkingen en aanvullingen op deze Voorwaarden binden Squalan Natural Health slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen
rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden worden door Squalan Natural Health uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.

Artikel 2. Aanbiedingen/ totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Squalan Natural Health zijn vrijblijvend en Squalan Natural Health behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Squalan Natural Health. Squalan Natural Health is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Squalan Natural Health dit mee binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.
3.2 Voor administratie- en verzendkosten binnen Nederland brengen wij € 5,95 in rekening, tenzij met de klant anders is overeengekomen. Voor klanten uit België is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van de hoogte van het bedrag van uw bestelling.
3.3 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzend- en administratiekosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door: direct en online door middel van Creditcard (Eurocard en Visa) of iDEAL doch na akkoord van de betalingsbemiddelde. Voor online betalingen worden geen extra kosten berekend.

Artikel 4. Levering
4.1 Squalan Natural Health levert tot nader order alleen in Nederland en België.
4.2 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling via TNT-post naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht.
4.3 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, behoudens voor zover uit het hiernavolgende anders blijkt.
4.4 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
4.5 Wij zijn gerechtigd in delen te leveren. Wij zullen in dat geval per deellevering het leveringstijdstip opgeven.
4.6 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 5. Reclames en retourzending
5.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u het binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling retour melden op onze website. Indien binnen deze termijn door Squalan Natural Health
geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Squalan Natural Health geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen
te hebben voldaan.
5.2 Het reeds betaalde bedrag zal binnen 3 werkdagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan u worden teruggestort (via creditcardmaatschappij dan wel rechtstreeks). Reclames ter zake van gebreken worden niet gehonoreerd wanneer:
a. de verpakkingszegel verbroken is;
b. u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen;
c. de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd;
d. indien deze gebreken niet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn gemeld.
5.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, hebt u het recht het product binnen 10 werkdagen na aflevering aan Squalan Natural Health te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakkingszegel van het product
onbeschadigd is en het product niet gebruikt is. De kosten voor retourzendingen zijn voor eigen
rekening.
5.4 Squalan Natural Health zal binnen 3 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op uw bankrekening terugstorten (indien via iDEAL is betaald) danwel de opdracht aan de creditcardmaatschappij verstrekken het bedrag bij te schrijven. In beide gevallen onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 Iedere aansprakelijkheid van Squalan Natural Health en van het personeel en de producten van Squalan Natural Health voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Squalan Natural Health is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
6.2 Squalan Natural Health aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Squalan Natural Health
6.3 Iedere aansprakelijkheid van Squalan Natural Health jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Squalan Natural Health verschuldigd is.
6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Squalan Natural Health, dan wel tussen Squalan Natural Health en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Squalan Natural Health, is Squalan Natural Health niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Squalan Natural Health.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Squalan Natural Health heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Squalan Natural Health gehouden is tot enige schadevergoeding,
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Squalan Natural Health kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien u aan Squalan Natural Health schriftelijk opgave doet van een adres, is Squalan Natural Health gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Squalan Natural Health schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Squalan Natural Health gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Squalan Natural Health in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Squalan Natural Health vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Squalan Natural Health is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
10.3 Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Squalan Natural Health B.V. zijn gedeponeerd in het Handelsregister te Amsterdam, onder KvK-nummer 62923412